Sandeep's Ministry Albums » Elohim Church - Madavaram Chennai - July'18