Sandeep's Ministry Albums » Shalom Church - Alandur Chennai - Jan 21